Taihei Kato Impressions

Assorted pictures of Japan's Taihei Kato

10 August 2013 13:59
  • Japan's Taihei Kato
  • Kato PCR winner Sochi
  • Taihei Kato
  • Kato flying
  • Kato100312ah029 Kopie
  • katotopathlete
  • kato1