Kurikoma Akiata (JPN)

FIS
Men's Parallel Giant Slalom